Nieuwsbrief - Groeneveld administratie & advies

Menu
Menu
Ga naar de inhoud
Nieuwsbrief december 2020

In deze nieuwsbrief:
- Schuldhulpverlening
- UBO inschrijving Kamer van Koophandel
- Eindejaarstips

Schuldhulpverlening
Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening groeit, vooral bij zzp’ers. Advies aan ondernemers in deze situatie is: zoek meteen hulp. Maak de financiële problemen direct kenbaar bij de fiscaal dienstverlener zodat er tijdig naar een oplossing kan worden gekeken voor het te laat is. Zo kan er worden doorverwezen naar de gemeente die kan ondersteunen met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de Bbz-regeling.

UBO inschrijving Kamer van Koophandel
Op basis van Europese wetgeving moeten alle EU-landen gaan bijhouden wie de uiteindelijke belanghebbende(n) (ultimate beneficial owner, afgekort UBO) is/zijn van een organisatie. Dit draagt bij aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In Nederland heeft de overheid er voor gekozen om het UBO-register onderdeel uit te laten maken van het Handelsregister. Daarom verzoekt de Kamer van Koophandel de UBO of UBO’s van elke organisatie zich in te schrijven bij de KVK. De inschrijving geschiedt digitaal. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO’s inschrijven. Dit kan online (inloggen met DigiD), via een formulier (post) of via de notaris. Dit moet uiterlijk voor 27 maart 2022.

Eindejaarstips Particulieren:
- Aftrekposten zijn beperkt. Kijk of de aftrekposten in 1 jaar ondergebracht kunnen worden. Het jaar van betalen is het jaar van aftrek.
- Vervang gewone giften door periodieke giften. De drempel van 1% van het inkomen is dan niet van toepassing. De gift moet een looptijd hebben van 5 jaar en aan een ANBI worden betaald.
- Verlagen box 3 voor peildatum 1 januari. Door aflossing van een geringe hypotheekschuld, het betalen van belastingschulden en de aankoop van een auto of boot kan het box 3 vermogen worden verlaagd.
- Voor het onderbrengen van box 3 vermogen in een groenfonds is voor 2020 een bedrag vrijgesteld van belasting in box 3 van € 59.477. (het dubbele voor fiscale partners; het bedrag voor 2021 is nog niet bekend). Daarbovenop geldt nog een extra heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde vermogen.
- In 2020 kunt u uw kinderen € 5.515 belastingvrij schenken. Voor een schenking aan iemand die niet uw kind is bedraagt de vrijstelling € 2.208. Het maximale bedrag van een schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar met gebruikmaking van de “lage éénmalige verhoogde vrijstelling” bedraagt € 26.457. Er moet ook aangifte van worden gedaan. De “lage éénmalige verhoogde vrijstelling” van € 26.457 kan tot € 55.114 worden opgetrokken als de schenking bestemd is voor een dure studie van het kind. Deze schenking moet dan plaatsvinden via een notaris. De vrijstelling van maximaal € 103.643 voor de eigen woning geldt voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ze kan dus ook worden gebruikt voor neven, nichten en zelfs voor derden, zolang die maar binnen de genoemde leeftijdsgrenzen vallen. De vrijstelling geldt alleen als de ontvanger van de schenking nog niet eerder een schenking kreeg van dezelfde persoon waarbij een beroep werd gedaan op de éénmalige verhoogde vrijstelling. Mocht het geld er (nog) niet zijn dan kan onder schulderkenning (papieren schenking) toch geld worden geschonken.
- Bij huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding moet hieraan jaarlijks wel een vervolg worden gegeven. Wordt dit niet gedaan dan wordt bij een echtscheiding gehandeld als of u in gemeenschap van goederen was gehuwd.

Bedrijven:
- Nog investeren in 2020 of in 2021? Beoordeel of het wenselijk is om in 2020 of in 2021 te investeren. In 2021 komt een nieuwe BIK-regeling (Baangerelateerde investeringskorting). Dit is een tijdelijke aanvulling op de bestaande stimuleringsmaatregelen zoals de KIA. De BIK is een afdrachtsvermindering op de loonheffing. Wel dient een bedrijf voldoende werknemers in dienst te hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren. Voorwaarden BIK regeling zijn dat de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 is aangegaan, er een ondergrens geldt van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag, de investering binnen 6 maanden na de volledige betaling in gebruik moet zijn genomen en de laatste betaling tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 moet zijn voldaan. Een aanvraag voor meerdere investeringen is mogelijk en mag de BIK één keer per kwartaal worden aangevraagd. Waarschijnlijk is investeren in 2021 voordeliger.
- Bij vervreemding van bedrijfsmiddelen moet er afgerekend worden over de boekwinst. Bij het voornemen om opnieuw te investeren kan de boekwinst worden verrekend met de nieuwe investering. De herinvestering moet binnen 3 jaar worden gedaan en het voornemen om te herinvesteren moet schriftelijk worden vastgelegd.
- Werknemers mogen fiscaal voordelig worden beloond. Er mag een onbelaste vergoeding worden gegeven voor maaltijden (onderweg of bij overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij worden gehouden. Een fiets van de zaak is sinds dit jaar ook voordelig. Verder mogen schade en verlies van persoonlijke zaken belastingvrij worden vergoed als deze tijdens de dienstbetrekking zijn ontstaan.
- Doe de aankoop van een bedrijfspand nog dit jaar indien mogelijk. Volgend jaar stijgt de overdrachtsbelasting naar 8% (+2%)
- In 2020 is de werkkostenregeling éénmalig verhoogd tot 3% (dit is tot een loonsom van € 400.000, over het meerdere 1,2%) Zo is er meer ruimte om werknemers belastingvrij te belonen.

B.V. / N.V.
- Als de partner van een DGA niet werkt, dan kan er dividend worden uitgekeerd uit de B.V. en deze aan de partner toegerekend worden (bv € 10.000) . Hiermee maakt de partner gebruik van de heffingskortingen en is de uitkering vrijwel belastingvrij.
- Bij leningen van de B.V. aan de DGA moet er een zakelijke overeenkomst worden gemaakt waarin de zekerheden en de zakelijke rente worden vastgelegd. Dit moet in de notulen worden opgenomen. In 2023 mag een DGA nog maximaal € 500.000 van de B.V. lenen (met uitzondering van leningen voor eigen woningen).
- Indien een DGA zich privé heeft borg gesteld voor leningen aan de B.V. dan moet hierover een borgstellingsvergoeding worden betaald door de B.V. aan de DGA. Deze vergoeding is belast in box 1 en meestal niet gunstig. Doet u dit dan kan de belastingdienst dit corrigeren. Als de DGA in privé wordt aangesproken voor de lening van de B.V. dan is deze normaal gesproken aftrekbaar in box 1, mits er een zakelijke borgstellingsvergoeding is voldaan, anders is de lening niet aftrekbaar.
- Doe een uitkeringstoets als er door de B.V. dividend uitgekeerd gaat worden. Het risico bestaat dat het dividend moet worden terugbetaald en/of de DGA aansprakelijk wordt gesteld.
- Een dividenduitkering is in 2020 voordeliger dan in 2021. Het tarief van de dividendbelasting gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%.
- Voorkom verliesverdamping. Een verliezen uit 2011 verdampen per 31 december 2020. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen of stille reserves realiseren door deze te verkopen.
© Groeneveld administratie & advies
Terug naar de inhoud