Nieuwsbrief - Groeneveld administratie & advies

Menu
Menu
Ga naar de inhoud
Nieuwsbrief september 2020

In deze nieuwsbrief:
- Prinsjesdag 2020
- Autokosten zakelijk gebruik privé-auto en btw
- Verlening bijzonder uitstel van betaling
- Aanvraag schadevergoeding Waardedalingsregeling

Prinsjesdag 2020
Nederland moet zich opmaken voor een zware economische terugslag. Hoe zwaar deze terugslag zal zijn, hangt af van de duur en de mate waarin het coronavirus één en ander beïnvloed. Ondanks de coronacrisis heeft het kabinet ervoor gekozen om niet te bezuinigen maar te investeren in “baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land”. De noodpakketten die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld, moeten de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn opvangen. Onderstaand een overzicht van de plannen en gevolgen voor 2021:

Inkomen
Gemiddeld genomen gaan we er komend jaar iets op vooruit. Dit houdt wel in dat een deel van de huishoudens er op achteruitgaat. Het belastingtarief in de inkomstenbelasting daalt met 0,25% naar 37,10%. Hierdoor betaalt vrijwel iedereen iets minder belasting. De algemene heffingskorting gaat volgend jaar met € 82 omhoog om de lage inkomens te steunen. Het heffingsvrije vermogen in box 3 stijgt volgend jaar naar € 50.000 per persoon. Nu is dat iets meer dan € 30.000. Over het heffingsvrije vermogen is geen belasting verschuldigd.

Werk
De verwachting is dat de werkloosheid oploopt in 2021 tot 5,9% van de beroepsbevolking. Dit houdt in dat er mogelijk 546.000 Nederlanders zonder baan zitten. De arbeidskorting wordt met maximaal € 324 verhoogd. Dit is een korting voor werkenden op de belasting en premies volksverzekeringen. Mensen met een modaal inkomen profiteren daar het meest van. De zelfstandigenaftrek, een vrijstelling voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, wordt met stapjes van € 110 extra per jaar afgebouwd, boven op de verlaging van € 250 per jaar die al was afgesproken. Dit jaar is de zelfstandigenaftrek € 7.030. Komend jaar € 6.670. Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet volgend jaar € 20 miljoen uit. Hiermee moet de werkdruk worden verlaagd en de administratieve rompslomp worden verminderd. Er is geen loonsverhoging, maar wel een eenmalige “coronabonus” van € 500. Kinderen en ouderen Het kindgebonden budget gaat vanaf het derde kind binnen één gezin met € 617 per kind omhoog. Op die manier worden gezinnen met veel kinderen gesteund. De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is komend jaar naar verwachting 0,5%. De AOW-uitkering valt in 2021 voor alle gepensioneerden hoger uit. Dat komt door de hogere algemene heffingskorting volgend jaar. Mensen met een aanvullend pensioen moeten afwachten of dat in 2021 wordt geïndexeerd. Als compensatie wordt de ouderenkorting met € 55 verhoogd. Dit betekent dat er minder belasting hoeft te worden betaald.

Zorg
De basisverzekering wordt in 2021 duurder. Naar verwachting stijgt de maandpremie met zo’n € 5. Het eigen risico blijft gelijk en bedraagt € 385. Het basispakket wordt uitgebreid met de herstelzorg die eventueel na een besmetting met het coronavirus noodzakelijk is. De zorgtoeslag gaat omhoog naar maximaal € 1.294 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden wordt dit maximale jaarbedrag € 2.496.

Wonen
Belasting op aardgas gaat met € 0,03 per kubieke meter omhoog. Verder krijgt iedereen komend jaar € 31 energiebelasting terug. De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor mensen tussen de 18 en 35 jaar die een huis kopen waar ze zelf in gaan wonen. Voor overige kopers bedraagt de overdrachtsbelasting 2%. Mensen die een huis kopen zonder er zelf in te gaan wonen betalen 8% overdrachts-belasting. Mensen die verhoudingsgewijs in een te dure sociale huurwoning zitten, krijgen alsnog eenmalig een huurverlaging. Hierdoor gaan ongeveer 260.000 huurders gemiddeld € 40 per maand minder betalen. Dit geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij wie de huur te hoog is in verhouding tot hun inkomen. Het hoogste tarief voor de hypotheekrenteaftrek daalt in 2021 naar 43%. Dat tarief blijft dalen. In 2022 is het tarief 40% en in 2023 37,05%. Onderwijs Er wordt extra geld uitgetrokken voor het onderwijs om de achterstanden weg te werken bij leerlingen en studenten die vertraging hebben opgelopen toen de scholen gesloten waren. Verder worden er gelden beschikbaar gemaakt om het groeiend aantal leerlingen en studenten het hoofd te bieden. Dit is niet om de werkdruk te verlagen en de tekorten tegen te gaan. Om het voor mensen makkelijker te maken om zich te laten omscholen, betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten die na beëindiging van het dienstverband zijn gemaakt.

Werkgevers
Voor wat betreft de sociale premies staat in de begroting dat het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) opnieuw 17,90% blijft. Ook voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) blijft het premiepercentage hetzelfde, en wel 0,10%. De lage Awf-premie daalt van 2,94% naar 2,70% en de premie Awf-hoog daalt van 7,94% naar 7,70%. De premie voor de Werkhervattingskas stijgt daarentegen van 1,28% naar 1,36% Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking-stellingen aan werknemers. In het Belastingplan 2021 legt het kabinet de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 definitief vast. Tegelijkertijd stelt het kabinet een verlaging per 1 januari 2021 voor naar 1,18% voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In 2021 komt er een tweede regeling voor compensatie van transitievergoedingen bij. Vanaf volgend jaar hebben kleine werkgevers die hun onderneming beëindigen wegens pensionering of ziekte - onder voorwaarden - recht op compensatie van de betaalde transitievergoedingen. Dit is ook het geval als de werkgever overlijdt. Leidt het overlijden tot bedrijfsbeëindiging, dan kunnen betaalde transitievergoedingen in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

Infrastructuur
Er komt extra steun voor het openbaar vervoer. Dit om een groot deel van de teruggelopen inkomsten te compenseren. Volgend jaar komt daar nog eens een substantieel bedrag bij. Voorwaarde is dat de ov-bedrijven financieel weer gezond worden. Niet alle voorgestelde veranderingen in bovenstaand overzicht zijn definitief. Over een deel van de voorstellen moet nog worden gestemd.


Autokosten zakelijk gebruik privé-auto en btw

Gebruikt u uw (eigen) auto voor zakelijke ritten, dan mag u € 0,19 per kilometer op de winst uit onderneming of andere opbrengsten in mindering brengen. Ook als u de auto huurt. Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden dan kunt u de btw over het onderhoud en brandstof aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is er geen aftrek mogelijk. Voor het bepalen van het privégebruik is een kilometeradministratie gewenst. Als blijkt dat de verhouding zakelijk en privé 60-40 is dan mag 60%
van de btw worden afgetrokken.

Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Indien u bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd vanwege de coronacrisis dan is het mogelijk om een verlenging van uw betalingsuitstel aan te vragen. Ook is het mogelijk om nog 3 maanden bijzonder uitstel aan te vragen voor later opgelegde aanslagen.Dit verzoek om verlenging of aanvraag van het betalingsuitstel moet voor 1 oktober 2020 worden ingediend.

Aanvraag schadevergoeding Waardedalingsregeling

Op dit moment kunnen de eerste aanvragen schadevergoeding Waardedalingsregeling ingediend worden. De aanvraag moet digitaal worden gedaan. Om dit te kunnen doen moet(en) de aanvrager(s), lees eigena(a)r(en) in het bezit zijn van een DigiD met SMS-code. Indien er sprake is van gedeeld eigenaarschap moeten alle eigenaren voor hun deel een aanvraag doen. Het is mogelijk dat de ene eigenaar de andere machtigt om de aanvraag namens hem of haar in te dienen. Hiervoor kan een machtigingsformulier worden gebruikt. Voor meer informatie omtrent de aanvraag schadevergoeding Waardedalingsregeling kunt u terecht op de website van Instituut Mijnbouwschade Groningen: www.schadedoormijnbouw.nl. Deze regeling is dus persoonsgebonden. Dit wil zeggen dat indien één persoon van meerdere woningen eigenaar is, voor alle woningen de schadevergoeding kan aanvragen met zijn of haar DigiD. Indienen kan in één keer, het besluit volgt per zaak (woning).
© Groeneveld administratie & advies
Terug naar de inhoud