© Groeneveld administratie & advies

Contact

Nieuwsbrief juni 2020 In deze nieuwsbrief: - Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) - Verlenging Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheidn (NOW 2.0) - Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) - Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) - Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober - Geen bijverdiengrenzen studenten en vakantiekrachten - Registratieplicht UBO-register Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) Met deze verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering krijgen. Ook staat Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De belangrijkste gewijzigde voorwaarden zijn: - De partnerinkomenstoets. Deze toets wordt uitgevoerd als er een aanvullende uitkering levensonderhoud wordt aangevraagd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 2 uitkering levensonderhoud. In de praktijk komt het er op neer dat het huishoudinkomen naast het inkomen van de partner dus ook bestaat uit de inkomens van alle andere huisgenoten. Slechts één van de huisgenoten kan een aanvraag indienen. - Voor de aanvraag van de lening bedrijfskapitaal geldt dat de ondernemer moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of is verkregen voor de ondernemer, de onderneming of een medevennoot. Als dit het geval is kom je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal – voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk – bedraagt € 10.157. Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020 en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juni. Tozo 2 kan worden aangevraagd bij de woongemeente. Voor Tozo 2 moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. Als er Tozo 1 is ontvangen dan kan er een verlenging worden aangevraagd. Verlenging Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) De NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden – wordt met 4 maanden verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. NOW 2.0 biedt een tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandse periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Aanvragen van de NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus. Dit zijn de wijzigingen in de verlengde NOW-regeling, NOW 2.0: - De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. - De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de WMCO-melding (de melding van het voornemen tot collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze 4 weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze aanvullende voorwaarde geldt per 29 mei. - Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. - De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. - De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart - mei hoger is dan in januari - maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. - Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli a.s. bij het UWV. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is de opvolger van de TOGS. De TVL is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot € 50.000 tegemoetkoming voor 4 maanden krijgen om de vaste lasten (exclusief loonkosten) te kunnen blijven opbrengen. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Ook als u al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kunt u gebruik maken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loop van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. De aanvraagperiodes van de 2 regelingen overlappen dus deels. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) Om het gat op te vangen dat bestaat tussen flexwerkers die wel in aanmerking komen voor WW of de bijstand en flexwerkers die deze niet krijgen heeft minister Koolmees de TOFA geïntroduceerd (de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten). Flexwerkers die minstens € 400 in februari 2020 hebben verdiend kunnen hiermee een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 550 per maand over de maanden maart, april en mei. Studenten met een bijbaan kunnen hier ook een beroep op doen. Het maximuminkomen over april wordt vastgesteld op € 550 bruto. Mensen die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA. Bij de TOFA gaat het om een tegemoetkoming in de vorm van brutoloon. Het bedrag van € 550 wordt ook behandeld als loon, is dus belast en vormt ook inkomen voor de toeslagen. Daarnaast gaat het om loon uit vroegere dienstbetrekking dat flexwerkers dus met terugwerkende kracht krijgen. UWV gaat de loonheffingen inhouden. Ook wordt bij de uitkering van het bedrag door UWV standaard de algemene heffingskorting toegepast. Dit kan er echter toe leiden dat deze korting twee keer (ook bij een andere inhoudingsplichtige dan UWV) wordt toegepast en dat de ontvanger van de tegemoetkoming dus inkomstenbelasting (IB) via zijn aanslag IB 2020 bij zal moeten betalen. Hij heeft immers maar recht op 1 keer de toepassing van de algemene heffingskorting. UWV wil het aanvraagloket op 22 juni a.s. openen en dit 3 weken openhouden. Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober De belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd tot 0,01%. Andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp-ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd. Geen bijverdiengrenzen studenten en vakantiekrachten Vanwege de coronacrisis zijn in 2020 de bijverdiengrenzen komen te vervallen voor alle studenten. Werkgevers maken in vakanties vaak gebruik van vakantiekrachten om de zomerdrukte op te vangen. Deze vakantiekrachten zijn vaak student met een studielening of studiefinanciering. Als zij te veel verdienen, moeten ze hun lening of financiering stopzetten om te voorkomen dat ze na afloop van het jaar moeten terugbetalen. Sommige studenten werken echter in een cruciaal beroep en maken nu door de coronacrisis meer uren. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die de studiefinancieringen verstrekt, wil niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen brengen en laat de bijverdiengrenzen vervallen voor alle studenten. Jonge vakantiekrachten van 16 en 17 jaar waarvoor de ouders kinderbijslag ontvangen, hoeven sinds 1 januari van dit jaar ook geen rekening meer te houden met bijverdiengrenzen. Zij mogen onbeperkt bijverdienen naast de ontvangen kinderbijslag. Registratieplicht UBO-register Vanaf januari 2020 is het UBO-register in Nederland in werking getreden. UBO (“Ultimate Beneficial Owner”) staat voor de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk hierbij aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een v.o.f. of maatschap. Ondernemingen en rechtspersonen zijn na 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Het UBO-register komt voort uit de Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt, is nog niet door het parlement goedgekeurd. Vanaf de ingangsdatum van de wet moeten UBO’s worden ingeschreven. Organisaties die op die datum staan ingeschreven in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven. De inschrijving is kosteloos. De tekenbevoegden binnen de organisatie schrijven UBO’s in. Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven: - Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen - Stichtingen - Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid - Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming - Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen - Coöperaties Eénmanszaken, verenigingen van eigenaars en kerkgenootschappen hebben geen opgaveplicht.